Logo: NFZ Zielona Góra

Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Uwaga! Świadczeniodawcy poz

 • 05-06-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.06.2017 r.

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 15-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 04-05-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 04-04-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 03-04-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ

 • 27-03-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Uwaga! Świadczeniodawcy POZ

 • 17-02-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.02.2017 r.
 
 
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki szkolnej) wg stanu na 01.02.2017 roku w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2017 r. Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
 
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- k.mazgajska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Katarzyna Mazgajska
 

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka zdrowotna i podstawowa opieka zdrowotna

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
            Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w roku 2016, podobnie jak w latach ubiegłych obowiązuje zasada, że skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do czasu zakończenia leczenia i nie jest wymagana jego aktualizacja. W przypadku objęcia  pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.
            Nie ma więc podstaw do odsyłania pacjentów objętych już leczeniem specjalistycznym po nowe skierowanie, jeśli leczenie w poradni specjalistycznej nie zostało zakończone.

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za II półrocze 2015 r.

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
               
                 Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.) zwanego dalej ,,zarządzeniem”, informuje się, że ustalona zgodnie z warunkami zarządzenia wartość WWBDp za II półrocze 2015 r., uprawniająca do stosowania w okresie II i III kwartału 2016 r., przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1b załącznika nr 1 do zarządzenia, wynosi 3000 punktów. 
 

UWAGA! Świadczeniodawcy POZ

 • 30-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przesyłanie list świadczeniobiorców i uczniów do weryfikacji według stanu na 01.06.2016 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na dzień 01.06.2016 r. w terminie do 07.06.2016 r.  zgodnie z § 10 ust. 7 pkt 3 Zarządzenia 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zmianami).
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:  
 
- m.paszke@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 756 – Marek Paszke
- a.lubinska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Agnieszka Lubińska
- a.zebrowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 671 – Agnieszka Żebrowska
- p.buchwald@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 734 – Paulina Buchwald
- e.slowikowska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 681 – Edyta Słowikowska
- k.mazgajska@nfz-zielonagora.pl, 68 32 87 620 – Katarzyna Mazgajska
1 2 3 4 5 6 ... 9 »