Logo: NFZ Zielona Góra

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej

  • 09-09-2013
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Kodeks Etyki Zawodowej
Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
 
 
PREAMBUŁA
 
Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników LOW NFZ dla dobra osób ubezpieczonych i uprawnionych, świadczeniodawców oraz pozostałych podmiotów współpracujących i społeczności lokalnej.
 
 
 
 
Art. 1. Postanowienia wstępne
 
Ilekroć w niniejszym Kodeksie etyki zawodowej jest mowa o:
1. Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Zawodowej,
2. Oddziale - należy przez to rozumieć Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze,
3. Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika Oddziału.
 
Art. 2. Cele Kodeksu Etyki
 
1. Ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Oddziału.
2. Budowanie i promowanie etycznego postępowania.
3. Wspieranie pracowników Oddziału w prawidłowym wypełnianiu tych standardów.
4. Informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Oddziału.
 
Art. 3. Zasady etyki zawodowej
 
Z uwagi na cele Kodeksu, Pracownik wykonując swoje zadania i obowiązki kieruje się w szczególności następującymi zasadami:
 
1) Zasada praworządności oznacza, że Pracownik:
wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa oraz mając na względzie interes publiczny.
 
 
2) Zasada rzetelności oznacza, że Pracownik:
a. wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,
b. podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,
c. jest świadomy, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,
d. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,
e. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
f. jest lojalny wobec współpracowników i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.
 
3) Zasada bezstronności i uczciwości oznacza, że Pracownik:
a. w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,
b. w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
c. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,
d. w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
 
4) Zasada profesjonalizmu oznacza, że Pracownik:
a. zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
b. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
c. dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
d. jest życzliwy i przestrzega zasad poprawnego zachowania,
e. w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dyspozycyjny,
f. odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udziela wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania,
g. winien dbać o prawidłowy wizerunek firmy swoim schludnym wyglądem - ubiór pracownika powinien byś prosty i staranny.
 
5) Zasada jawności oznacza, że Pracownik:
a. wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
b. szanuje prawo obywateli do informacji, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej.
 
6) Zasada odpowiedzialności oznacza, że Pracownik:
a. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
b. relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
c. zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
d. postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność.
 
§ 4. Przestrzeganie kodeksu etyki.
 
1. Każdy pracownik Oddziału zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu i kierowania się jego zasadami.
2. Pracownik ma obowiązek poinformowania przełożonego lub bezpośrednio Dyrektora Oddziału o stwierdzonym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia postanowień Kodeksu przez pracownika Oddziału. Przełożony wszczyna postępowanie wyjaśniające w tej sprawie a pisemną informację przedkłada Dyrektorowi Oddziału, celem podjęcia decyzji w sprawie.
3. Dyrektor Oddziału może powołać osobę lub zespół osób w celu wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia. Zespół składa się z 3 osób, z których jedna jest przedstawicielem działającej w Oddziale organizacji związków zawodowych.
4. Pracownik zgłaszający przypadek naruszenia zasad Kodeksu ma zagwarantowaną pełną anonimowość.
5. Naruszenie przez Pracownika postanowień Kodeksu powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje a także znajduje odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi.
 
 
§ 5. Zobowiązania kadry kierowniczej.
 
Dobra atmosfera współpracy daje możliwość pełniejszego wykorzystania zdolności i możliwości wszystkich pracujących zarówno dla dobra Narodowego Funduszu Zdrowia jak i dla pomyślnego osobistego rozwoju każdego Pracownika. Z tego też względu kadra kierownicza Oddziału, zobowiązana jest do kształtowania właściwej atmosfery pracy, poprzez reprezentowanie partnerskiego podejścia do pracowników, wspieranie pracy zespołowej i wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami oraz zapewnienie wsparcia w sprawach służbowych i trudnych sytuacjach losowych. Kadra kierownicza ponadto, dokłada wszelkich starań, aby każdy Pracownik miał szanse rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich umiejętności w ramach potrzeb i możliwości finansowych Oddziału.
 
§ 6. Przepisy końcowe.
 
1. Niniejszy Kodeks wchodzi w życie z dniem podpisania a jego treść podana zostanie do wiadomości wszystkim Pracownikom poprzez zamieszczenie jej w zasobach sieciowych Oddziału oraz na stronie internetowej Oddziału.
2. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznać się z przepisami Kodeksu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Ewa Troszczyńska - Koordynator Kontroli Zarządczej