Logo: NFZ Zielona Góra

Rada oddziału

Rada oddziału

Skład Rady Oddziału

 • 21-04-2017
 • PDF
 • poleć

Zadania Rady Oddziału

 • PDF
 • poleć
Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy m.in.:
 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez uprawnionych do ubezpieczenia, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, otrzymywanych od świadczeniodawców informacji na temat sposobu wykonywania obowiązków prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 •  występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu,
 •  występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwołanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.