Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - aktualności

Co nowego - aktualności

Informacja o możliwości składania do dnia 1 września 2017 roku wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018

  • 02-08-2017
  • Zmodyfikowano: 02-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9) Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2018. 
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy w/w przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia – szczegóły pod linkiem.
Wnioski należy składać w postaci papierowej do: Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra.
 
 
 
Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej zawierać musi:
      1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
      2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
      3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
      4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
      5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
      6. harmonogram realizacji programu;
      7. planowane koszty realizacji programu;
      8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
      9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 
Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 roku.