Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  • 11-09-2018
  • Zmodyfikowano: 11-09-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z  art.6 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1532), świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w  art. 4 ust 2 ww. ustawy.
 
            Zgodnie z art.4 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1532):
Środki finansowe, o których mowa w ust 1, świadczeniodawcy przeznaczają zgodnie z ust.2 dla lekarzy, spełniających łącznie następujące warunki:
1) są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;
2) zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy zmienianej w art. 1, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.”
 
            Przedmiotową informację należy przekazać  za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (zakładka „Umowy na realizację świadczeń”- funkcja „pokaż więcej”-  „zgłoszenia liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów”) do dnia 14 września 2018 roku.