Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy na świadczenie gwarantowane hemodializa/hemodializa – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

  • 20-03-2018
  • Zmodyfikowano: 21-03-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami interpretacyjnymi przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.357 ze zm.), w odniesieniu do świadczenia gwarantowanego hemodializa/hemodializa – z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru, wymienionego w załączniku nr 5, Lp. 2, w części „Pozostałe wymagania”, poniżej przedstawiam stanowisko Ministra Zdrowia, co do zagadnień budzących wątpliwości:
 
Izba przyjęć/SOR/Oddział może być komórką organizacyjną innego świadczeniodawcy niż realizującego świadczenie hemodializa/hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru, pod warunkiem znajdowania się w tym samym budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem  albo oznaczonych innymi adresami, ale położonymi obok siebie i tworzącymi funkcjonalną całość, w których zlokalizowana jest stacja dializ.
 
Odnosząc się do pytania czy dopuszczalne jest, aby była to komórka, znajdująca się w tej samej lokalizacji co stacja dializ, lecz pozostająca poza strukturami świadczeniodawcy realizującego hemodializy to, mając na uwadze powyższe, szczególnie w kontekście określenia „tworzących funkcjonalną całość”, należy wskazać, iż powinna zostać zawarta umowa pomiędzy świadczeniodawcą realizującym hemodializy a szpitalem, realizująca zasady współpracy.
 
Mając na względzie ostatnie pytanie, czy jeśli szpital posiada oddział o profilu nefrologicznym – np. oddział wewnętrzny, to czy oddział ten powinien spełniać takie same wymogi jak oddział nefrologiczny, uprzejmie wyjaśniam, iż oddział o profilu nefrologicznym powinien spełniać warunki określone w lp. 25 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2295).   
 
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia