Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki szkolnej dotyczący informacji o liczbie uczniów potwierdzonej przez Dyrektorów szkół, zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy POZ

  • 28-02-2018
  • Zmodyfikowano: 28-02-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Zgodnie z § 7 ust. 3 zawartej umowy o udzielaniu świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazania w terminie do dnia 7 marca 2018r. podpisanej przez Dyrektora szkoły pisemnej informacji sporządzonej dla każdej szkoły zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.
 
Z uwagi na powyższe prosimy o przekazanie w wyznaczonym terminie pisemnej informacji o liczbie uczniów.
 
Przekazane dane będą porównywane do danych zawartych na liście uczniów zweryfikowanych przez LOW NFZ (stanowiących podstawę do wystawienia rachunku) według stanu na dzień 01.02.2018r. W przypadku wystąpienia niezgodności danych wymagane będzie wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.
 

Załączniki