Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dotyczący sprawozdawczości statystycznej z zakresu ochrony zdrowia za rok 2017

 • 25-01-2018
 • Zmodyfikowano: 25-01-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Lubuski Urząd Wojewódzki przypomina Podmiotom Wykonującym Działalność Leczniczą o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2017.
Uwaga: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (zarejestrowane w Izbach pod kodem praktyki 93 i 94).
Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017” (Badanie 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA) – http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2017/.  
 
 Rodzaj sprawozdania
Termin przekazania sprawozdania
Podmiot zobowiązane
do sporządzenia sprawozdania
 
MZ-88
 
sprawozdanie
o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 
do
02.03.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych  świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 
MZ-89
 
sprawozdanie
o specjalistach
pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 
do
02.03.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych  świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 
MZ-11
 
sprawozdanie
o działalności i pracujących
w ambulatoryjnej
 opiece zdrowotnej
 
do
30.03.2018 r.
 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ (dotyczy także poradni i praktyk stomatologicznych).
Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek
i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3.
 
MZ-14
 
sprawozdanie
o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
do
02.03.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.
 
MZ-15
 
sprawozdanie
z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
 
do
28.02.2018 r.
 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.
 
 
 
 
MZ-19
 
sprawozdanie
z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
 
do
16.02.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.
 
MZ-24
 
sprawozdanie
o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 
do
16.02.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.
 
MZ-29
 
sprawozdanie
o działalności
szpitala ogólnego
 
do
31.01.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.
 
MZ-29A
 
sprawozdanie
o działalności
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
 
do
31.01.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.
 
MZ-30
 
sprawozdanie
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 
do
31.01.2018 r.
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych
w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów
z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.
 
Sprawozdania należy sporządzić osobno dla każdego powiatu w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się na stronie internetowej https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.
Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie pisemnej wraz z informacją o wyborze tej formy.
Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych  Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w zakładce Statystyka / Formularze / Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2018 z danymi za rok 2017 - https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/.  
Prosimy o terminowe sporządzanie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwości wprowadzenia danych statystycznych do systemu.
Szczegółowych informacji dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie woj. lubuskiego udzielają:                              
 • sposób logowania do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)
        Bogusław Rychter  - tel. 95 71 15 135, e-mail: boguslaw.rychter@lubuskie.uw.gov.pl           
        w godzinach od 8.30 do 12.30
 • sprawozdania MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-88 - Agnieszka Bartoszewska
        tel. 95 71 15 347, e-mail: agnieszka.bartoszewska@lubuskie.uw.gov.pl
 • sprawozdania MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-89 - Ewa Kin
        tel. 95 71 15 356, e-mail: ewa.kin@lubuskie.uw.gov.pl
 
 
Podstawy prawne:
 • art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1426 z późn. zm.)