Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat o aneksowaniu umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego 01.01. – 31.12.2017 roku

  • 28-12-2017
  • Zmodyfikowano: 28-12-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, 2110 i 2217)
 
LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: ul. Podgórna 9B
65-057 Zielona Góra
informuje, że począwszy od dnia 30.12.2017 roku, podmioty realizujące niewygasające z dniem 31.12.2017 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej) 85120000-6 Usługi medyczne i podobne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85141100-0 Usługi świadczone przez położne, 85141200-1) Usługi świadczone przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:
  1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  2. TRANSPORT SANITARNY
  3. ŚWIADCZENIA PIELEGNIARKI POZ
  4. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ
w tym świadczenia POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
w tym ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  1. ŚWIADCZENIA PIELEGNIARKI SZKOLNEJ
na obszarze: 08 - LUBUSKIE
zaprasza do podpisywania aneksów do umów na następny okres rozliczeniowy, tj. od 01.01.2018  roku do 31.12.2018 roku, które zostaną przekazane pocztą.
               
Jednocześnie informuję, że wraz z aneksami zostaną przekazane Oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów – Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Proszę o podpisanie Oświadczenia i zwrotne przekazanie do LOW NFZ w Zielonej Górze wraz aneksem zawierającym podpisy i parafki pracowników LOW NFZ
w możliwie najkrótszym terminie.
Obowiązujące dla w/w okresu rozliczeniowego stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
               
Zielona Góra  27.12.2017 rok    
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                        p.o. Dyrektora
                                                                                                                                                             Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                                                                                                                                             Narodowego Funduszu Zdrowia
                                                                                                                                                  Piotr Bromber