Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

  • 15-05-2017
  • Zmodyfikowano: 15-05-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 844 ), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Wobec powyższego Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ  przypomina o obowiązku przedłożenia przez  świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych. 
W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ) zobowiązani są do przekazania dyrektorowi Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.
Ponadto informuję, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ  może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej  kwalifikacji.
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych przez Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia - dla terenu województwa lubuskiego  – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku,  w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, kwalifikacja podmiotu leczniczego powstałego w wyniku połączenia i zmiana wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia nastąpi w terminie do dnia 26 września 2017 roku, pod warunkiem przedstawienia dyrektorowi Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
  1. w terminie do dnia 20 czerwca 2017 roku – aktu o połączeniu,
  2. w terminie do dnia 21 września 2017 roku – zaświadczenia o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod numerem telefonu 68 328 77 28.
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ