Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

  • 09-05-2017
  • Zmodyfikowano: 09-05-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
         W związku z sygnałami pacjentów dotyczącymi trudności w dokonaniu rejestracji do poradni specjalistycznych przypominam, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent jest obowiązany  dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Ponadto rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.
          Pacjent, rejestrując się do poradni specjalistycznej, do której skierowanie jest wymagane, musi już takie skierowanie, wystawione przez lekarza kierującego, fizycznie posiadać. Jeżeli podczas rejestracji nie zostawiono w placówce oryginału skierowania (ponieważ np. rejestrowano się telefonicznie), pacjent ma obowiązek dostarczyć ww. dokument do placówki w ciągu 14 dni roboczych. Skierowanie takie może zostać wysłane również pocztą – wówczas termin liczony jest od daty nadania listu poleconego. W przypadku niezachowania powyższych zasad, pacjent zostaje skreślony z listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia.
Opisane procedury dotyczą wszystkich placówek posiadających stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.            
W przypadku łamania powyższych zasad przez placówki opieki zdrowotnej posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjent ma prawo złożenia skargi do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.